Per bruixa i metzinera

La construcció intel·lectual de la bruixeria moderna

La percepció cristiana de la fetillera o bruixa es va modificar substancialment a partir de mitjan segle XIII. Tot contradient Agustí d’Hipona, Tomàs d’Aquino (1225-1274) va afirmar la capacitat del diable d’actuar a la Terra. Alguns anys més tard, el papa Joan XXII va proclamar la butlla Super illius specula (1326), que condemnà la bruixeria com a culte al dimoni. Naixia, així, una nova conceptualització de la bruixeria.

La nova concepció de la bruixeria

Per primera vegada, la bruixeria era concebuda com una secta universal, presidida pel diable, que conspirava de manera efectiva contra la cristiandat. Els seus resultats materials –la provocació de maltempsades, la destrucció de collites, la mort de persones i animals- esdevenien certs i indubtables. La nova concepció de la bruixeria atià una primera onada repressiva al segle XV. La impremta va contribuir a divulgar aquesta nova versió. En aquest àmbit jugà un paper clau el Malleus Maleficarum (Martell de bruixes), escrit pels dominicans alemanys Heinrich Kramer i Jakob Sprenger. L’obra, publicada per primer cop el 1486, va ser objecte de nombroses reedicions.

T'interessa la temàtica? Aquí tens dos articles per aprofundir-hi

Les bases ideològiques: la confessionalització i la intolerància religiosa a l’Europa Moderna (segles XVI-XVII)

Les bases materials: la crisi del segle XVII

Estatua de Sant Tomàs de Aquino, dins d'una vitrina del Museu de Manresa

Sant Tomàs de Aquino, Museu de Manresa. © Foto MHC (Pepo Segura)

L'arcàngel Sant Miquel empunya una llança contra un dimoni que té sota els peus..

Sant Miquel Arcàngel, mestre de la Glorieta. Col·lecció particular Alord-Dersken. © Col·lecció Alord-Dersken, Barcelona.

Galeria fotogràfica

La nova bruixa a Catalunya

La nova concepció cristiana de la bruixeria va fer forat ben aviat a Catalunya. Ja el 1424 les Capitulacions de la Vall d’Àneu (Pallars Sobirà) afirmaven que “en la dita vall s’hagin comesos crims molt enormes envers Déu”. Tots ells eren ja característics de la nova bruixeria: l’aplec de bruixes, l’adoració al dimoni, l’assassinat d’infants,...Alguns anys després, vers 1460, el poeta valencià Jaume Roig confirmava, al Llibre de les dones, l’existència de pràctiques de bruixeria al Principal.

T'interessa la temàtica? Aquí tens un article per aprofundir-hi

Lo any del diluvi» a Catalunya. La reconstrucció i els efectes de les inundacions del novembre de 1617

Pàgina del llibre dels privilegis de les valls d'Àneu

Llibre de privilegis i ordinacions de les valls d'Àneu. 1424 Arxiu de la Corona d’Aragó. Catalunya conserva el codi més antic d’Europa que va legislar sobre bruixeria. Es tracta d’una ordinació de 1424 feta pel comte de Pallars i integrada dins el Llibre dels costums i ordinacions de les valls d’Àneu.

Vista d'una pàgina del "llibre de Consells fet per lo magnífich mestre Jaume Roig"

Llibre de Consells fet per lo magnífich mestre Jaume Roig... mitjan s. XV (ed. XVI). Biblioteca de Catalunya . És sabut de tothom el caràcter misogin de l’obra de Jaume Roig, però no ho són tant els seus esments de bruixes que fan pactes amb el dimoni, usen d’ungüents, volen per l’aire i es reuneixen a la caverna de Biterna.