Cap aquí i cap allà...

Cap aquí i cap allà...

Cap aquí i cap allà...

Un recorregut guiat per les sales del Museu que permet treballar l’evolució dels mitjans de transport, el medi pel qual circulen i la seva relació amb les societats que els utilitzen.

Durant l’itinerari es veuen les grans etapes de la humanitat relacionades amb les diverses maneres de traslladar-se per l’espai que han ideat els humans: el nomadisme, el comerç marítim, la conquesta de nous territoris, les classes socials i la contaminació ambiental, tot plegat relacionat amb els mitjans de transport que anirem trobant en el nostre recorregut pel Museu.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió transversal de tot el Museu, amb la visita de les dues plantes dedicades a l’exposició permanent. Els principals temes de treball són: La prehistòria i el nomadisme, el món antic amb l’aparició de la roda i els primers vaixells, el món medieval amb els cavalls i vaixells, i l’edat contemporània amb el segle XIX el ferrocarril i la màquina de vapor i el passat segle XX amb el tramvia, la bicicleta i els primers cotxes i avions.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cadascun dels àmbits de treball. Acompanyat d’un carro que es va transformant, l’educador proporciona el material i les claus necessàries perquè els alumnes adquireixin els coneixements. D’aquesta manera, el carro didàctic es permet veure els diferents transports, com apareixen materials i objectes del seu interior o com ens ajuda a entendre diferents conceptes de la visita. Al mateix temps, els alumnes, per traslladar-se d’una sala a l’altra, realitzen diverses dinàmiques per acabar de comprendre els continguts explicats.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del Museu, els alumnes aprenen a reconèixer les característiques dels diversos mitjans de transport, Observar l’evolució dels mitjans de transport (materials, tecnològics, funcionals) i el seu ús en relació amb les diferents etapes històriques i deduir a partir de la manipulació d’estris i materials didàctics. e comprendre els continguts explicats.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, a partir dels coneixements adquirits i d’informacions bàsiques facilitades sobre canvis i continuïtats al llarg del temps
  • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones que visiten el museu.

Informació pràctica 

Nivells recomanats: 1r, 2n i 3r curs d’educació primària i alumnes amb necessitats educatives especials

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Material necessari: Aquest recorregut no té cap material específic per treballar dins el museu. L’educador proporciona tot allò necessari per a la correcta execució de l’activitat.